Spółki

WYMAGANE DOKUMENTY

Spółki założenie

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 • dane Wspólników, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli wspólnikiem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
 • firma Spółki
 • siedziba Spółki (miejscowość)
 • czas trwania Spółki (okres, na jaki spółka została zawiązana), jeśli jest oznaczony
 • przedmiot działalności Spółki (np. wskazanie numerów PKD)

*** dodatkowo, w zależności od tego, jaka spółka ma zostać założona:

SPÓŁKA JAWNA

 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego Wspólnika, ich wartość oraz określenie sposób pokrycia wkładów (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu)
 • określenie sposobu udziału Wspólników w zyskach i stratach Spółki

*** jeśli Wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) należy okazać wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową

SPÓŁKA PARTNERSKA

 • wskazanie nazwiska co najmniej jednego partnera, które będzie ujawnione w firmie spółki
 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego Wspólnika, ich wartości oraz określenie sposobu pokrycia wkładów (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu )
 • określenie sposobu udziału Wspólników w zyskach i stratach Spółki
 • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach Spółki
 • nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku gdy partner lub partnerzyzgodzili się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej
 • nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki; nie dotyczy to przypadku, gdy umowa spółki nie będzie przewidywała ograniczeń prawa reprezentacji przez partnerów
 • określenie, czy prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierzone zostanie Zarządowi

*** jeśli Wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) należy okazać wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 • określenie, który wspólnik będzie komplementariuszem (pełna odpowiedzialność za zobowiązania Spółki)
 • wskazanie nazwiska/firmy komplementariusza, który będzie ujawniony w firmie spółki
 • określenie, który wspólnik będzie komandytariuszem (odpowiedzialność ograniczona) oraz wskazanie sumy komandytowej (kwotowe oznaczenie zakresu odpowiedzialności komandytariusza wobec wierzycieli)
 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego Wspólnika, ich wartości oraz określenie sposób pokrycia wkładów (gotówka, świadczenie niepieniężne czy aport; w przypadku aportu opis aportu)
 • określenie sposobu udziału Wspólników w zyskach i stratach Spółki

*** jeśli Wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) należy okazać wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

 • określenie, który wspólnik będzie komplementariuszem (pełna odpowiedzialność za zobowiązania Spółki)
 • wskazanie nazwiska/firmy komplementariusza, który będzie ujawniony w firmie spółki
 • wskazanie nazwisk i imion albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedzib, adresów albo adresów do doręczeń
 • określenie wkładów wnoszonych przez komplementariuszy, ich wartość oraz określenie sposób pokrycia wkładów (gotówka, świadczenie niepieniężne czy aport; w przypadku aportu opis aportu)
 • wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania
 • liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów
 • wartość nominalna akcji i ich liczba ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela
 • organizacja walnego zgromadzenia i Rady Nadzorczej

*** jeśli Wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) należy okazać wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • wysokość kapitału zakładowego (nie mniej niż 5.000 złotych)
 • liczba udziałów oraz ich wartość nominalna (nie mniej niż 50 złotych za jeden udział)
 • liczba udziałów przypadających na poszczególnych Wspólników
 • sposób pokrycia kapitału (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu)
 • Zarząd (określenie liczby Członków oraz sposobu reprezentacji Spółki)

SPÓŁKA AKCYJNA

 • wysokość kapitału zakładowego (nie mniej niż 100.000 złotych), określenie kwoty wpłaconej przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego oraz wskazanie, czy akcje są imienne, czy na okaziciela
 • liczba akcji, ich wartość nominalna (nie mniej niż 1 grosz za jedną akcję)
 • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli
 • liczba akcji przypadających na poszczególnych Wspólników
 • liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów
 • sposób pokrycia kapitału (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu)
 • Zarząd (określenie liczby Członków – co najmniej minimalnej lub maksymalnej liczby członków – oraz sposobu reprezentacji Spółki)
 • Rada Nadzorcza (określenie liczby Członków – co najmniej minimalnej lub maksymalnej liczbę członków)
 • wskazanie podmiotu uprawnionego do ustalenia składu Zarządu lub Rady Nadzorczej
 • pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym

Dokumenty wymagane, w przypadku, gdy wkłady wspólników / kapitał zakładowy pokrywane są aportem:

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do spółdzielczego prawa do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przydział lub inny dokument, zaś w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • aktualny odpis księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona,
 • zaświadczenie ze spółdzielni, w której zasobach znajduje się dany lokal, o tym, komu przysługuje prawa do danego lokalu.
Zmiana umowy spółki

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 • numer KRS Spółki, której umowa/statut ma być zmieniona
 • ostatni tekst jednolity umowy Spółki (skan i ewentualnie wersja WORD)
 • opis zmian w umowie/statucie Spółki (np. projekty uchwały)

*** dodatkowo, w zależności od tego, jakiego typu spółki kapitał zakładowy ma zostać zmieniony:

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • aktualna lista wspólników Spółki podpisana przez Zarząd Spółki
 • określenie, czy Zgromadzenie Wspólników zostało formalnie zwołane

SPÓŁKA AKCYJNA

 • lista akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd Spółki
 • określenie, czy Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane
Podwyższczenie / obniżenie wkładów/kapitału zakładowego

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 • numer KRS Spółki, której umowa/statut ma być zmieniona
 • ostatni tekst jednolity umowy Spółki (skan i ewentualnie wersja WORD)
 • oznaczenie podmiotu, który ma wnieść aport z informacją, czy jest to wspólnik nowy czy dotychczasowy wspólnik
 • opis aportu (np. projekt uchwały o zmianie umowy/statutu spółki), z podaniem jego wartości – jeśli pokrycie podwyższenia wkładów/kapitału zakładowego ma nastąpić wkładem niepieniężnym (aportem)

** jeżeli pokrycie podwyższenia wkładów/kapitału zakładowego ma nastąpić wkładem niepieniężnym (aportem), dodatkowo konieczne będzie zawarcie umowy przeniesienia aportu (z formie przewidzianej prawem, w przypadku nieruchomości w formie aktu notarialnego), a nadto w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne będzie złożenie – w formie aktu notarialnego – oświadczenia o objęciu udziałów (w przypadku dotychczasowego wspólnika, dla którego przeznaczono nowe udziały) lub oświadczenia o przystąpieniu do spółki i objęciu udziałów (w przypadku nowego wspólnika, dla którego przeznaczono nowe udziały)

*** dodatkowo, w zależności od tego, jakiego typu spółki kapitał zakładowy ma zostać zmieniony:

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • aktualna lista wspólników Spółki podpisana przez Zarząd Spółki
 • określenie, czy Zgromadzenie Wspólników zostało formalnie zwołane
 • określenie o jaką kwotę podwyższany/obniżany jest kapitał zakładowy
 • w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego:
 • określenie trybu podwyższenia kapitału zakładowego (czy w drodze ustanowienia nowych udziałów, czy przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów)
 • określenie czy nowo ustanowione udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym, w całości wkładem niepieniężnym, czy częściowo wkładem pieniężnym i częściowo wkładem niepieniężnym
 • określenie podmiotu, który ma objąć nowo ustanowione udziały (dotychczasowy wspólnik, czy nowy wspólnik)
 • w przypadku obniżenia kapitału zakładowego – określenie wysokości, o jaką kapitał zakładowy ma być obniżony oraz oznaczenie sposobu obniżenia

SPÓŁKA AKCYJNA

 • lista akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd Spółki
 • określenie, czy Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane
 • określenie o jaką kwotę podwyższany/obniżany jest kapitał zakładowy
 • w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego:
 • określenie trybu podwyższenia kapitału zakładowego (czy w drodze emisji nowych akcji, czy przezpodwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji)
 • określenie, czy akcje nowej emisji są na okaziciela, czy imienne
 • szczególne uprawnienia, jeżeli przewiduje się przyznanie takich uprawnień akcjom nowej emisji
 • cenę emisyjną nowych akcji, chyba że Zarząd lub Rada Nadzorcza mają zostać upoważnione do oznaczenia ceny emisyjnej
 • określenie sposobu objęcia (subskrypcja prywatna, subskrypcja zamknięta, subskrypcja otwarta)
 • terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, chyba że Zarząd lub Rada Nadzorcza mają zostać upoważnione do określenia tych terminów albo wskazanie terminu zawarcia przez spółkę umowy o objęciu akcji
 • datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie
 • określenie sposobu pokrycia akcji (w całości wkładem pieniężnym, w całości wkładem niepieniężnym, czy częściowo wkładem pieniężnym i częściowo wkładem niepieniężnym)
 • opis aportu (wkładów niepieniężnych) i ich wycena oraz oznaczenie osób, które mają objąć akcje za takie wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich, jeżeli akcje mają być objęte za wkłady niepieniężne
 • wskazanie dnia prawa poboru (dnia, według którego określeni zostaną akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji), jeżeli akcjonariusze nie zostali pozbawieni w całości prawa poboru
 • w przypadku obniżenia kapitału zakładowego:
 • oznaczenie sposobu obniżenia (zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części akcji)
 • określenie wysokości, o jaką kapitał zakładowy ma być obniżony
 • określenie celu obniżenia
Ustanowienie pełnomocnika na podstawie art. 210 § 1KSH

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 • numer KRS Spółki, dla której ma zostać ustanowiony Pełnomocnik
 • aktualna lista wspólników Spółki podpisana przez Zarząd Spółki
 • określenie, czy Zgromadzenie Wspólników, na którym ma zostać ustanowiony Pełnomocnik, zostało formalnie zwołane
 • dane Pełnomocnika/Pełnomocników, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania,
 • w przypadku chęci ustanowienia kilku Pełnomocników – informacja, czy każdy z Pełnomocników może działać samodzielnie, czy też mogą działać tylko łącznie
 • zakres pełnomocnictwa – do czego Pełnomocnik ma zostać upoważniony (w jakiej sprawie będzie reprezentować Spółkę)
 • informacja, czy pełnomocnictwo będzie udzielone na czas określony
Połączenie

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 • numery KRS łączących się Spółek
 • ostatnie teksty jednolite umów łączących się Spółek (skany i ewentualnie wersje WORD)
 • wskazanie spółki kapitałowej przejmującej inną spółkę / inne spółki, lub wskazanie rodzaju zawiązywanej spółki kapitałowej (sp. z o.o. lub s.a.), która ma przejąć istniejące Spółki
 • plan połączenia z projektem uchwał zebrań/zgromadzeń łączących się Spółek

** w zależności od planowanego trybu połączenia spółek może okazać się konieczne przedłożenie innych dokumentów

*** dodatkowo, w zależności od tego, jakiego typu spółki będą podlegały łączeniu:

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • aktualna lista wspólników Spółki podpisana przez Zarząd Spółki
 • określenie, czy Zgromadzenie Wspólników zostało formalnie zwołane

SPÓŁKA AKCYJNA

 • lista akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd Spółki
 • określenie, czy Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane
Podział

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 • numer KRS Spółki, która ma ulec podziałowi
 • wskazanie trybu podziału:
 • podział przez przejęcie (przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki już istniejące)
 • podział przez zawiązanie nowych spółek (przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej)
 • podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki
 • podział przez wydzielenie (przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę już istniejącą lub na spółkę nowo zawiązaną)
 • ostatni tekst jednolity umowy Spółki, która ma ulec podziałowi (skan i ewentualnie wersja WORD)
 • plan podziału z projektem uchwał zgromadzeń Spółek biorących udział w podziale

* Spółka osobowa nie podlega podziałowi. Nie jest również dopuszczalny podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości, jak również nie może być dzielona spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

** W zależności od planowanego trybu podziału spółki może okazać się konieczne przedłożenie innych dokumentów.

*** Dodatkowo, w zależności od tego, jakiego typu spółka będzie ulegała podziałowi:

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • aktualna lista wspólników Spółki podpisana przez Zarząd Spółki
 • określenie, czy Zgromadzenie Wspólników zostało formalnie zwołane

SPÓŁKA AKCYJNA

 • lista akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Walnych Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd Spółki
 • określenie, czy Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane
Przekształcenie

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 • numer KRS Spółki, która ma ulec przekształceniu
 • ostatni tekst jednolity umowy Spółki, która ma ulec przekształceniu (skan i ewentualnie wersja WORD)
 • plan przekształcenia Spółki wraz z załącznikami (w tym projektami uchwał oraz projektem umowy albo statutu spółki, która powstanie w wyniku przekształcenia) oraz opinią biegłego rewidenta
 • wskazanie imion i nazwisk członków organów spółki przekształconej (powstającej w wyniku przekształcenia) albo wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją

* Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna. Nie może być przekształcana spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

** W spółce jednoosobowej plan przekształcenia sporządza się w formie aktu notarialnego.

*** Dodatkowo, w zależności od tego, jakiego typu spółka będzie ulegała przekształceniu:

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • aktualna lista wspólników Spółki podpisana przez Zarząd Spółki
 • określenie, czy Zgromadzenie Wspólników zostało formalnie zwołane

SPÓŁKA AKCYJNA

 • lista akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd Spółki
 • określenie, czy Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁCE JEDNOOSOBOWEJ (wymagana forma aktu notarialnego)

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 • numer KRS Spółki, która ma ulec przekształceniu
 • dane jedynego Wspólnika spółki przekształcanej [imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli wspólnikiem jest osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby]
 • ostatni tekst jednolity umowy Spółki, która ma ulec przekształceniu (skan i ewentualnie wersja WORD)
 • informacje niezbędne do planu przekształcenia Spółki:
 • wartość bilansowa majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia,
 • określenie wartości udziałów albo akcji wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym,sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe,
 • projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki
 • projekt umowy albo statutu spółki przekształconej
 • wycena składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki przekształcanej
 • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe
 • wskazanie imion i nazwisk członków organów spółki przekształconej (powstającej w wyniku przekształcenia) albo wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją
Wystąpienie / przystąpienie wspólnika spółki osobowej

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 • numer KRS spółki, której skład wspólników ulegnie zmianie
 • ostatni tekst jednolity umowy Spółki (skan i ewentualnie wersja WORD) oraz projekty uchwał z planowanymi zmianami
 • dane Wspólników (wszystkich, w tym przystępujących), to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli wspólnikiem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
 • wskazanie Wspólnika, który ma wystąpić/przystąpić
 • w przypadku przystąpienia Wspólnika:
 • określenie wkładu wnoszonego przez Wspólnika, jego wartości oraz określenie sposobu pokrycia wkładu (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu)
 • określenie sposobu udziału Wspólników w zyskach i stratach Spółki
 • w przypadku spółki komandytowej – określenie, czy Wspólnik będzie komplementariuszem (pełna odpowiedzialność za zobowiązania Spółki) czy komandytariuszem (odpowiedzialność ograniczona) oraz wskazanie sumy komandytowej (kwotowe oznaczenie zakresu odpowiedzialności komandytariusza wobec wierzycieli)

*** jeśli Wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) należy okazać wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową

Rozwiązanie spółki

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 • numer KRS Spółki, której umowa/statut ma zostać rozwiązana
 • ostatni tekst jednolity umowy Spółki (skan i ewentualnie wersja WORD)
 • dane likwidatorów, chyba że rozwiązanie Spółki nastąpi bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego

*** dodatkowo, w zależności od tego, jakiego typu spółka ma zostać rozwiązana:

SPÓŁKA JAWNA / PARTNERSKA / KOMANDYTOWA

 • dane Wspólników, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli wspólnikiem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • aktualna lista wspólników Spółki podpisana przez Zarząd Spółki
 • określenie, czy Zgromadzenie Wspólników zostało formalnie zwołane

SPÓŁKA AKCYJNA

 • lista akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd Spółki
 • określenie, czy Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane
Oświadczenie / uchwała zarządu

Przed dokonaniem czynności notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 • numer KRS Spółki, której Zarząd będzie składał oświadczenie/podejmował uchwałę
 • dane Członków Zarządu, to jest: imiona, nazwiska, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania
 • treść oświadczenia/projekt uchwały